Betingelser

Salg, køb/tilbud og leveringsbetingelser ved
Wolther TRUCKS & TRADING ApS

Salgsbetingelser

Køb/tilbudsbetingelser kommer efter salgsbetingelser.

Ethvert tilbud/køb fra Wolther TRUCKS & TRADING ApS, herefter benævnt “Sælger”, sker på nedenstående betingelser, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse betingelser fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. I mangel af sådan fravigelse udgør disse betingelser uden ændringer en integreret del af købsaftalen.

 

 1. Ejendomsret m.v.

1.01 Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Sælger, indtil fakturaen er overleveret til køber, samt hele købesummen inklusive eventuelle renter og omkostninger er betalt.

1.02 Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelse eller tilbud anses levering for sket, når Sælger til køber har afsendt meddelelse om, at det solgte er klar til afhentning.

 

 1. Udlån af chassis m.v. før levering til opbygning hos ekstern leverandør

2.01 Købers eventuelle rådighed over et chassis og eventuelt udstyr forud for leveringen er at betragte som udlån til bearbejdning, og Sælger har vedblivende den fulde ejendomsret til det udlånte. Chassiset samt udstyr skal være dækket af den eksterne leverandørs løsøreforsikring. Hvis den eksterne leverandør ikke har en sådan forsikring, skal køber sørge for selv at have en forsikring, som dækker.

 

2.02 Køber er alene berettiget til at anvende et udlånt chassis til opbygning af færdigt køretøj og må således ikke disponere over chassiset på nogen anden måde. Sælger er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at kræve at få et udlånt chassis og øvrige udlånte genstande tilbage.

 

2.03 Ejendomsretten til materialer, der indføres i et udlånt chassis, tilhører Sælger, hvorfor køber, købers underentreprenører, opbyggere eller andre er uberettigede til uden tilladelse fra Sælger at udtage eller ombytte materialer, som allerede er indføjet i chassiset.

 

2.04 Et udlånt chassis eller udstyr må ikke udleveres til andre end køber og de af køber valgte opbyggere og underentreprenører uden Sælgers skriftlige tilladelse. Såfremt køber overlader chassiser til opbyggere eller underentreprenører i forbindelse med opbygning til færdigt køretøj, er køber ansvarlig for, at disse personer accepterer, at de i pkt. 2.01-2.03 nævnte bestemmelser om udlån af chassis også er bindende for disse personer i forhold til Sælger.

 

2.05 Køber er forpligtet til at holde det udlånte i god stand og bærer risikoen for enhver bortkomst, beskadigelse eller forringelse af det udlånte uanset årsag. Køber er forpligtet til at sikre, at det udlånte er forsikret i hele den periode, hvor udlånet foregår.

 

 1. Købesummen

3.01 Forsikringspræmie og vejbenyttelsesafgift: Forsikringspræmier og uforfalden vejbenyttelsesafgift er ikke indregnet i købesummen, og køber hæfter således fuldt ud herfor. Det samme gælder for et eventuelt ibyttetaget køretøj.

 

3.02 Stempel: Køber har ansvaret for, at eventuelle stempelpligtige dokumenter stemples, og køber afholder omkostningerne forbundet hermed.

 

3.03 Regulering af købesummen: Dokumenterer Sælger over for køber, at der skal betales en højere pris til Sælgers leverandør end den pris, der var gældende ved fremsendelse af tilbud til køber, skal købesummen forhøjes forholdsmæssigt. Køber kan hæve købet, såfremt prisstigningen overstiger 10%.

 

3.04 Renter: Foregår betaling gennem købers bank ved transport af kontrakt, kan Sælger beregne renter efter Sælgers gældende bankrente ved udlån for den periode, banken benytter som ekspeditionstid.

 

3.05 Bytte: Berigtiges købesummen helt eller delvis ved senere levering af et brugt køretøj, skal dette leveres i samme stand, hvori det forefandtes ved købets indgåelse, samt i henhold til den af køber underskrevne brugtbilsrapport. Køber bærer risikoen for forringelse, indtil køretøjet overgives i Sælgers besiddelse. Forsikringssummer m.v. vedrørende det i byttetagne køretøj, som ikke er udbetalt ved købsaftalens indgåelse, tilfalder Sælger. Køber er om nødvendigt forpligtet til at udfylde skadesanmeldelse m.v. samt til at meddele forsikringsselskabet, at udbetaling af forsikringssummen skal ske til Sælger.

 

 1. Betalingsvilkår

4.01 Ved køb af et køretøj sendes der altid proforma faktura til køber, hvor betalingsvilkårene enten vil være påført, eller der vil være en henvisning til betalingsvilkårene angivet i den underskrevne ordrebekræftelse eller tilbuddet. Når betalingen af det fulde beløb er modtaget, vil Sælger herefter fremsende faktura på køretøjet.

 

4.02 Ved andre køb skal betaling i mangel af anden skriftlig aftale ske netto kontant eller senest på den på fakturaen anførte forfaldsdag. Såfremt noget herom ikke fremgår af fakturaen, er forfaldsdagen 8 dage efter fakturadato.

 

4.03 Hvis der ved indgåelse af handlen, betales et depositum på 10 % for at reservere enheden, skal fuldstændig betaling senest ske 5 hverdage efter. Hvis fuldstændig betaling ikke opfyldes af køber, har Sælger ret til at beholde depositum og sælge enheden til anden side. Depositum skal senest betales hverdagen efter, bevis for betaling fremsendes til Sælger.

 

4.04 Såfremt køber ikke betaler rettidigt, har Sælger fra forfaldsdagen krav på morarente på 1,82% pr. påbegyndt måned.

 

4.05 Såfremt købers forsinkelse med betaling af købesummen forsinkes med mere end 5 dage, er Sælger berettiget til at hæve handlen samt kræve erstatning for det tab, som købers misligholdelse har påført Sælger.

 

 

 

 1. Afhentningsfrist

5.01 Køber er forpligtet til at afhente det solgte senest 3 uger efter, handlen er indgået. Overskrides fristen, er Sælger berettiget til at hæve handlen og kræve erstatning for sit tab. Hvis andet er aftalt, fremgår det af faktura.

 

5.02 Såfremt køber ikke afhenter salgsgenstanden rettidigt, sker opbevaring af salgsgenstanden – indtil Sælgers eventuelle ophævelse – på købers regning og risiko. For hver uge ekstra salgsgenstanden er parkeret, takseres der med 1000 danske kroner, ved starten af hver uge ekstra, som enheden er parkeret ved Sælger.

 

 1. Ansvar for mangler

6.01 Køber er forpligtet til at foretage en sædvanlig undersøgelse af salgsgenstanden ved køb. Når køretøjet er betalt, er det accepteret i den stand, som det står i. Hvis køber vælger at købe køretøjet ubeset på video, billeder eller anden metode, fraviges ovenstående og er dermed købt, som det står på pladsen.

 

6.02 Som standard er køber gjort bekendt med og har accepteret, at reklamationsfristen på to år i købelovens § 54 er fraveget i nærværende handel. Køretøjet er købt som beset, således der ikke kan rettes krav vedrørende fejl og mangler, da der ved fastsættelse af den aftalte pris er taget højde herfor.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse

7.01 Indirekte tab og følgeskader: Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader af enhver art, herunder købers eller dennes kundes driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

 

7.02 Specifikationer: Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for uoverensstemmelser mellem det leverede og specifikationer vedrørende det leverede i kataloger, brochurer eller registreringsattester, samt for ændringer i produktprogram og for nye lovkrav, der kan medføre specifikationsændringer.

 

7.03 Brugte genstande: Ved salg af brugte genstande fraskriver Sælger sig ethvert ansvar for fejl og mangler, herunder for genstandens lovlige stand og tidligere brug, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

7.04 Force majeure m.v.: Foreligger force majeure, kan køber ikke kræve erstatning for forsinkelse, hæve købet eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Sælger. Ved force majeure forstås enhver hindring, som Sælger ikke kunne eller burde tage i betragtning ved købets indgåelse, og som forhindrer købsaftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld, herunder krig, brand, jordskælv, strejke, lockout, mangel på transportmidler, forsinket transport, almindelig vareknaphed eller manglende eller mangelfuld levering fra Sælgers leverandør samt enhver anden begivenhed, som Sælger ikke er herre over. Medfører en force majeure-begivenhed en forsinkelse på mere end 6 måneder, er enhver af parterne berettiget til at hæve købet ansvarsfrit.

 

7.05 Produktansvar: Sælger fraskriver sig – i det omfang, det er foreneligt med den til enhver tid gældende lovgivning om produktansvar – ansvaret for tingsskade samt skade på fast ejendom, som salgsgenstanden måtte forvolde.

 

 1. Købers økonomiske forhold

8.01 I perioden fra indgåelsen af ordrebekræftelsen og indtil ordren er færdigleveret skal køber på anmodning fra Sælger udlevere oplysninger om købers økonomiske forhold. Sælger er berettiget til at hæve ordren helt eller delvist, såfremt købers økonomiske forhold forringes, og Sælger vurderer, at dette indebærer en væsentlig risiko for, at køber ikke vil være i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser.

 

8.02 Såfremt køber ønsker at hæve ordren helt eller delvist, er køber forpligtet til at betale Sælger 30 % af købesummen eller, hvis beløbet er højere, de økonomiske omkostninger, som Sælger har haft i forbindelse med ordren.

 

 

 1. Værneting og lovvalg

9.01 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med købsaftalen, herunder tvister vedrørende købsaftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Sælger kan dog også vælge, at en tvist skal behandles ved de almindelige domstole på Sælgers hjemsted Retten i Kolding, eller at sagen skal anlægges ved Sø- og Handelsretten.

 

9.02 Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af købsaftalen m.v., skal bedømmes efter dansk ret, dog således at den internationale købelov (CISG) ikke finder anvendelse på købsaftalen.

 

 

Køb/tilbudsbetingelser

 

Ethvert tilbud, der bliver til et køb fra Wolther TRUCKS & TRADING ApS, sker på nedenstående betingelser, uanset Sælgers egne salgsbetingelser, er Wolther TRUCKS & TRADING ApS’ egne køb/tilbudsbetingelser altid gældende. Tilbuddet/købet er altid forbeholdt disse betingelser, medmindre disse betingelser fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. I mangel af sådan fravigelse udgør disse betingelser uden ændringer en integreret del af købsaftalen. Disse betingelser er også gældende, hvis Wolther TRUCKS & TRADING ApS, tager en enhed i bytte. Wolther TRUCKS & TRADING ApS herefter benævnt “køber”.

 

 1. Bud

1.01 Købers bud er altid et her og nu købsbud, hvis ikke anden tidshorisont er angivet.

 

1.02 Ved købers bud på fremsendt materiale af enhed, tager buddet altid udgangspunkt i Sælgers beskrivelse af køretøjet samt vedhæftet materiale. Bud er altid givet ud fra, at enheden er i driftsmæssig orden, uden nogen fejl og mangler, med mindre andet er skriftlig angivet og dokumenteret ved billeder eller deslignende.

 

1.03 Bud, hvor køber har besigtiget materiellet, og det ikke er overleveret til køber med det samme, er altid omfattet af en overlevering til køber, for at bevidne og sikre standen på enheden ved overleveringen.

 

 1. Afhentning af enhed

1.01 Efter indgåelse af handlen kan køber afhente enheden med det samme, hvis ikke andet er aftalt skriftligt. Køber har op til 6 uger til at afhente køretøjet.

 

1.02 Hvis det er aftalt i handlen, at Sælger leverer på købers adresse, skal det foregå senest 5 arbejdsdage efter accept af bud.

 

 1. Overlevering af enhed til Wolther TRUCKS & TRADING ApS

3.01 Handlen og buddet er først bindende, når køber har haft mulighed for at gennemgå, at enheden lever op til det aftalte og beskrevne.

 

3.02 Sælger er forpligtet til at gennemgå køretøjet med køber, således køber får fuld gennemgang af enhedens funktionalitet.

 

3.03 Sælger er forpligtet til at påpege skjulte mangler eller defekte, køber ikke har haft mulighed eller en chance for at opdage ved gennemgang af enheden ved overlevering. Dette kan f.eks. være. periodiske fejl. Fejl der er skjult bag plader eller andet, der ikke kan spottes med øjet. Fejl der er slettet med computer. Funktionalitetsfejl der ikke kan testes, uden enheden bruges som tiltænkt med fuld belastning. Hvis sådanne konstateres af køber, kan køber rette henvendelse til Sælger for at få godtgjort de økonomiske omkostninger i forbindelse med at få rettet dem. Selvom Sælger har skrevet på faktura, at der ikke ydes garanti på salget, er ovenstående gældende, da Sælger har handlet i ond tro i forbindelse med indgåelse af handlen.

 

3.04 Hvis enheden ikke er i den stand, der er aftalt, skal køber have et afslag i købsprisen, som svarer til disse omkostninger. Alternativt skal Sælger selv udbedre disse fejl indenfor 5 arbejdsdage og levere enheden på købers adresse.

 

 

 1. Ejerforhold, betaling og fakturering

4.01 Sælger har pligt til at dokumentere ved faktura eller tidligere indgået købsaftale, at Sælger er den reelle ejer af enheden. Det gælder også ved handel med registrerede køretøjer, hvor Sælger står som ejer af køretøjet, hvis køber forlanger det. Eventuelle pengestrøm kan være nødvendig at se bevist for at dokumentere ægtheden af tidligere aftaler. Ejerforholdet er først dokumenteret tilfredsstillende, når køber er sikker på, at Sælger er den reelle ejer.

4.02 Betaling sker først, når enheden er gennemgået af køber og konstateret, at det lever op til det aftalte i handlen.

4.03 Ejerforhold skifter, når køber kan fremvise betaling til de bankinformationer, der er opgivet af Sælger.

 1. Annullering af handlen
  5.01 Køber kan annullere handlen, hvis ikke Sælger overholder gældende betingelser og fakturere de omkostninger og tabt fortjeneste, som køber har haft i forbindelse med handlen.

5.02 Hvis Sælger ønsker at annullere handlen, skal der betales bod til køber, der svarer til den fortjeneste, køber kunne forvente.

 1. Værneting og lovvalg

6.01 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med købsaftalen, herunder tvister vedrørende købsaftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Køber kan dog også vælge, at en tvist skal behandles ved de almindelige domstole på Sælgers hjemsted Retten i Kolding, eller at sagen skal anlægges ved Sø- og Handelsretten.

 

6.02 Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af købsaftalen m.v., skal bedømmes efter dansk ret, dog således at den internationale købelov (CISG) ikke finder anvendelse på købsaftalen.